Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Verzending van persoonsgegevens gebeurt veilig
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. Dit is te zien aan ons webadres, hier staat een groen slotje voor. Verder begint de internetlink met ‘’https’’.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een abonnement, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van aangevraagde informatie. De gegevens worden vastgelegd in ons klantbeheersysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen gegevens, zonder uitdrukkelijke toestemmen van de betrokkene, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Akkoord
Door het inzenden van gegevens wordt akkoord gegeven op het verwerken van persoonsgegevens zoals hierboven staat beschreven bij ‘’doeleinden van de gegevensverwerking’’.

Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig de gegevens van klanten in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt, verwijderen wij de persoonsgegevens van onze klanten na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen ten allen tijde gegevens correct te registreren. Door diverse omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Betrokkenen hebben het recht om een verzoek in te dienen om deze gegevens in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@optisport.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Vragen?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mochten er vragen zijn over onze privacyverklaring in het algemeen, kan er een mail worden gestuurd naar info@optisport.nl.

Identiteit van de verwerker
Optisport Exploitaties B.V.
J. Asselbergsweg 1
5026 RP Tilburg
T 088-205777
E info@optisport.nl